Chức năng - Nhiệm vụ

Chức năng - Nhiệm vụ
 
           Chức năng của khoa Khách sạn - Du lịch là tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực chuyên môn thuộc chức năng đào tạo được Hiệu trưởng giao. Khoa là đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn và bồi dưỡng kiến thức khoa học trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ.

           Nhiệm vụ của Khoa là tham gia quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý nhân sự, sinh viên; quản lý hành chính đối với các bộ môn, trung tâm, văn phòng khoa và các lớp sinh viên. Quản lý, giáo dục sinh viên; kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy chế giảng dạy của giáo viên và quy chế sinh viên đối với các lớp trong khoa
Xem thêm