Giới thiệu chung

Giới thiệu chung về khoa Khách sạn - Du lịch

Thứ bảy - 17/09/2016 16:08
  1. Thông tin chung của Khoa Khách sạn – Du lịch
1.1. Quá trình hình thành và phát triển
Khoa Khách sạn – Du lịch được thành lập vào ngày 26/12/1966 với tên gọi ban đầu là Khoa “Tổ chức và kỹ thuật xí nghiệp Ăn uống công cộng” (hay còn gọi là Khoa Ăn uống công cộng). Khoa đào tạo chuyên ngành Tổ chức và công nghệ chế biến sản phẩm ăn uống công cộng (Kỹ thuật ăn uống công cộng) cho đến 1969.
Ngày đầu thành lập, Khoa chỉ có 1 bộ môn là Bộ môn Ăn uống công cộng với 9 giảng viên. Năm 1967, Bộ môn Ăn uống công cộng tách thành 2 bộ môn là Bộ môn Kỹ thuật ăn uống công cộng và Bộ môn Kinh tế ăn uống công cộng. Sau đó, năm 1968,  Bộ môn Kỹ thuật ăn uống công cộng lại tiếp tục tách thành 2 bộ môn và đổi tên thành: Bộ môn Kỹ thuật chế biến ăn uống công cộng và  Bộ môn Thiết bị kỹ thuật ăn uống công cộng.
            Năm 1970, bên cạnh chuyên ngành Kỹ thuật ăn uống công cộng, Khoa mở thêm chuyên ngành Quản lý kinh tế ăn uống công cộng. Khi đó Khoa có 3 bộ môn: Kinh tế ăn uống công cộng, Kỹ thuật chế biến ăn uống công cộng và  Thiết bị kỹ thuật ăn uống công cộng. Đến năm 1981, Bộ môn Kinh tế ăn uống công cộng đổi tên thành Bộ môn Tổ chức kỹ thuật ăn uống công cộng. Bộ môn  Kỹ thuật chế biến ăn uống công cộng đổi tên thành Bộ môn Công nghệ chế biến sản phẩm ăn uống cho phù hợp với các môn học giảng dạy.
            Năm 1983, hai chuyên ngành đào tạo của Khoa được đổi tên thành Nghiệp vụ kỹ thuật kinh doanh hàng ăn uống công cộng và Kinh tế và kế hoạch ăn uống công cộng.
            Giai đoạn từ 1982 -1989, theo yêu cầu quản lý chuyên sâu các môn học cơ sở và các môn học chuyên ngành, Khoa có 4 bộ môn là Tổ chức kỹ thuật ăn uống công cộng, Công nghệ chế biến sản phẩm ăn uống, Vi Hóa Sinh và Thiết bị kỹ thuật ăn uống công cộng. Đến năm 1987, Bộ môn Tổ chức kỹ thuật ăn uống công cộng đổi tên thành Bộ môn Kinh tế – Tổ chức kỹ thuật ăn uống công cộng. Cũng từ năm 1987, Khoa bắt đầu xây dựng nội dung chương trình để chuyển đổi từ đào tạo các kỹ sư và kinh tế viên ngành Ăn uống sang đào tạo các cử nhân chuyên ngành Quản trị Khách sạn – Du lịch và Marketing Khách sạn – Du lịch.
            Năm 1990, Khoa bắt đầu chuyển sang đào tạo 2 chuyên ngành: Quản trị Khách sạn – Du lịch và Marketing Khách sạn – Du lịch, thuộc ngành Quản trị kinh doanh. Ba bộ môn thuộc Khoa là Kinh tế – Tổ chức kỹ thuật ăn uống công cộng, Công nghệ chế biến sản phẩm ăn uống và Thiết bị kỹ thuật ăn uống công cộng.
            Năm 1993, Khoa Ăn uống công cộng chính thức đổi tên thành Khoa Khách sạn-Du lịch và vẫn đào tạo 2 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp Khách sạn – Du lịch và Marketing Khách sạn – Du lịch. Ba bộ môn thuộc Khoa được đổi tên thành: Bộ môn Quản trị doanh nghiệp Khách sạn – Du lịch, Bộ môn Nghiệp vụ kỹ thuật khách sạn và Bộ môn Marketing Khách sạn – Du lịch.
            Năm 1995, ngoài hai chuyên ngành đào tạo trình độ Đại học, Khoa đào tạo thêm 2 chuyên ngành trình độ Cao đẳng là Kinh doanh du lịch và Kinh doanh Khách sạn. Hai chuyên ngành này duy trì đến 2008. Từ năm 2009, Khoa chỉ đào tạo một chuyên ngành trình độ cao đẳng là Kinh doanh khách sạn, du lịch và đến 2015 thì bậc đào tạo này tạm dừng theo chủ trương của Nhà trường.
            Năm 2000, Khoa Khách sạn – Du lịch  tập trung đào tạo chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp khách sạn, du lịchtrình độ đại học. Năm 2001, tên bộ môn Quản trị doanh nghiệp Khách sạn – Du lịch đổi thành Quản trị doanh nghiệp Du lịch và tên Bộ môn Nghiệp vụ kỹ thuật khách sạn đổi thành Quản trị dịch vụ khách sạn – du lịch. Năm 2006, tên Bộ môn Marketing Khách sạn – Du lịch đổi thành Marketing du lịch.
            Giai đoạn từ 2010 – 2013. Ngoài các chuyên ngành trên, năm 2010, Khoa mở rộng đào tạo thêm chuyên ngành Quản trị tổ chức dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe, thuộc ngành Quản trị kinh doanh. Chuyên ngành này đã tuyển sinh và đào tạo 2 khóa (khóa 46 và 47).
            Năm 2013, với chủ trương đổi mới đào tạo của Trường nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực du lịch phù hợp với xu hướng phát triển thực tiến ngành Du lịch, Khoa đã mở 2 chuyên ngành đào tạo mới, với mã ngành riêng, tách khỏi ngành QTKD đó là chuyên ngành Quản trị khách sạn thuộc ngành Quản trị khách sạn và chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành thuộc ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.
            Năm 2016, cùng với hai chuyên ngành đào tạo bậc đại học, Khoa được nhà trường phân công đảm nhận phần chuyên môn của chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, thuộc ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành do trường quản lý và tổ chức đào tạo.
            Trong 10 năm trở lại đây, Khoa Khách sạn-Du lịch đã nỗ lực không ngừng để đưa các chuyên ngành mới vào đào tạo nhằm cung ứng nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu xã hội. Với mục tiêu đó, toàn thể giáo viên các bộ môn đã tích cực, chủ động cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ, tập trung biên soạn chương trình, bài giảng phù hợp theo các chuyên ngành đào tạo mới của Khoa.
1.2. Cơ cấu tổ chức và các bộ môn trực thuộc Khoa
STT Họ và tên Học hàm,
học vị
Chức vụ Chức danh Số điện thoại Địa chỉ/Email
I Văn phòng Khoa Phòng 204, Tầng 2,
tòa nhà Hành chính,
Trường Đại học Thương mại/ khachsandulich@tmu.edu.vn
1 Nguyễn Thị Nguyên Hồng PGS. TS Trưởng Khoa GVCC 0912205522 hongntn@tmu.edu.vn
2 Vũ Lan Hương ThS Phó trưởng Khoa GVC 0987757817 vulanhuong@tmu.edu.vn
3 Hà Thị Duyên ThS Trợ lý Khoa CV 0982873001 duyen.ht@tmu.edu.vn
II Bộ môn Quản trị doanh nghiệp du lịch  Phòng 507, Tầng 5,
tòa nhà Hành chính,
Trường Đại học Thương mại
1 Trần Thị Bích Hằng TS Trưởng Bộ môn GVC 0912045269 tranbichhang@tmu.edu.vn
2 Nguyễn Thị Nguyên Hồng PGS, TS Trưởng Khoa GVCC 0912205522 hongntn@tmu.edu.vn
3 Tô Ngọc Thịnh TS Giảng viên GVC 0987770369 tongocthinh@tmu.edu.vn
4 Dương Thị Hồng Nhung ThS Giảng viên GVC 0904828883 nhungksdl@tmu.edu.vn
5 Đỗ Thị Thu Huyền ThS Giảng viên GVC 0915935684 huyen.dtt@tmu.edu.vn
6 Đỗ Minh Phượng ThS Giảng viên GVC 0904518516 phuong.dm@tmu.edu.vn
7 Trần Thị Kim Anh ThS Giảng viên GVC 0918467789 anh.ttk@tmu.edu.vn
8 Nguyễn Thị Thanh Nga ThS Giảng viên GV 0912010859 nga.nguyen@tmu.edu.vn
9 Vương Thùy Linh ThS Giảng viên GV 01663641158 linhvuong@tmu.edu.vn
10 Hà Thị Duyên ThS Thư ký Khoa CV 0982873001 duyen.ht@tmu.edu.vn
III Bộ môn Quản trị dịch vụ khách sạn – du lịch Phòng 505, Tầng 5,
tòa nhà Hành chính,
Trường Đại học Thương mại / quantridichvuksdl@tmu.edu.vn
1 Nguyễn Thị Tú TS Trưởng Bộ môn GVC 0912091398 tu.nt@tmu.edu.vn
2 Vũ Lan Hương ThS Phó trưởng Khoa GVC 0987757817 vulanhuong@tmu.edu.vn
3 Vũ Thị Thu Huyền ThS Giảng viên GV 0944238686 huyen.vtt@tmu.edu.vn
4 Đỗ Công Nguyên ThS Giảng viên GV 0905931982 nguyen.dc@tmu.edu.vn
5 Nguyễn Thùy Trang ThS Giảng viên GV 0974768080 trang.nt@tmu.edu.vn
6 Trần Thị Tuyết TS Giảng viên GV 0968256548 tuyettt@tmu.edu.vn
7 Nguyễn Đắc Cường ThS TP CTSV
GV kiêm nhiệm
GVC 0913271662  
III Bộ môn Marketing du lịch Phòng 506, Tầng 5,
tòa nhà Hành chính,
Trường Đại học Thương mại
1 Hoàng Thị Lan TS Trưởng Bộ môn GVC 0982180282 lan.ht@tmu.edu.vn
2 Nguyễn Thị Quỳnh Hương TS Quản lý Bộ môn GVC 0907449980 huong.ntq@tmu.edu.vn
3 Dương Hồng Hạnh ThS Giảng viên GVC 0988903698 hanh.dh1@tmu.edu.vn
4 Kiều Thu Hương ThS Giảng viên GVC 0973915923 huong.kt@tmu.edu.vn
5 Hoàng Thị Thu Trang ThS Giảng viên GVC 0932321612 tranghtt@tmu.edu.vn
6 Nguyễn Thị Huyền Ngân ThS Giảng viên GV 0985057637 ngan.nth@tmu.edu.vn
7 Bùi Thị Quỳnh Trang ThS Giảng viên GV 0904667569 trang.btq@tmu.edu.vn
8 Trần Minh Phương ThS Giảng viên GV 0936012110 phuong.tm@tmu.edu.vn
9 Bùi Xuân Nhàn PGS.TS GV kiêm nhiệm GVCC 0913239086 bxnhan@tmu.edu.vn
10 Hoàng Văn Thành PGS.TS GV kiêm nhiệm GVCC 0913063835 thanh.hv@tmu.edu.vn
11 Nguyễn Viết Thái PGS.TS TP ĐN&TT
GV kiêm nhiệm
GVCC 0984908899 thainv@tmu.edu.vn
 

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây