Quản lý đào tạo

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị Khách sạn và ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

Thứ bảy - 07/09/2019 16:52
Chuẩn đầu ra ngành Quản trị Khách sạn và ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

Khoa Khách sạn - Du lịch công bố chuẩn đầu ra hai ngành đào tạo của Khoa cụ thể như sau:

    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN
CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

1. Tên chuyên ngành đào tạo
Tiếng Việt:Quản trị khách sạn
Tiếng Anh:Hotel Management
2. Trình độ đào tạo: Đại học
3. Yêu cầu về kiến thức
Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị khách sạn đạt chuẩn về kiến thức giáo dục đại cương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên - xã hội. Có đủ kiến thức về lý luận chính trị, kinh tế xã hội và kiến thức của ngành và chuyên ngành đào tạo, cụ thể như sau:
- Đảm bảo nền kiến thức giáo dục đại cương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với ngành Quản trị khách sạn, bao gồm:Nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam; Pháp luật đại cương, Toán cao cấp, Lý thuyết xác suất và thống kê toán và Phương pháp nghiên cứu khoa học;
- Có kiến thức đủ rộng về nền kinh tế, kinh doanh và quản lý, bao gồm: Kinh tế thương mại đại cương, Xã hội học đại cương, Kinh tế môi trường, Kinh tế vi mô; Kinh tế vĩ mô, Marketing căn bản, Nguyên lý kế toán, Quản trị học, Thương mại điện tử căn bản, Nguyên lý thống kê, Nhập môn tài chính tiền tệ, Cơ sở văn hóa Việt Nam, An toàn - vệ sinh lao động;
- Nắm vững kiến thức chuyên sâu và thực tiễn về Quản trị khách sạn, bao gồm: Quản trị dịch vụ, Tổng quan khách sạn, Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị chất lượng dịch vụ, Quản trị sự kiện, Marketing du lịch, Kinh tế khách sạn,Quản trị lễ tân khách sạn, Quản trị lễ phòng khách sạn, Quản trị thực phẩm và đồ uống, Quản trị trang thiết bị khách sạn, An ninh khách sạn và Quản trị khu nghĩ dưỡng, Quản trị nhân lực căn bản, Quản trị dự án, Quản trị thương hiệu và Luật kinh tế;
- Có kiến thức bổ trợ và phát triển sang các ngành đào tạo khác thuộc khối ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý, bao gồm: Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp lữ hành, Tâm lý quản trị kinh doanh, Quản trị tài chính, Quản trị chiến lược, Thị trường chứng khoán và Kiểm toán căn bản.
4. Yêu cầu về kỹ năng
Sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn các kỹ năng chung căn bản của ngành và kỹ năng chuyên sâu của chuyên ngành Quản trị khách sạn, bao gồm:
4.1. Kỹ năng cứng
-Lập luận và giải quyết vấn đề kinh tế, kinh doanh và quản lý;
- Nghiên cứu và khám phá tri thức về quản trị khách sạn;
- Tư duy theo hệ thống;
- Hình thành ý tưởng quản trị khách sạn ;
- Thiết kế dự án/phương án kinh doanh khách sạn ;
- Triển khai, vận hành dự án/phương án kinh doanh khách sạn ;
- Đánh giá dự án/phương án kinh doanh khách sạn
4.2. Kỹ năng mềm
- Kỹ năng làm việc theo nhóm;
- Kỹ năng giao tiếp;
- Kỹ năng thu thập, xử lý thông tin để giải quyết vấn đề trong kinh doanh khách sạn;
- Kỹ năng ngoại ngữ: Sinh viên sau khi tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh tương đương Bậc 3 theo Thông tư 01/2014/TT-BGD&ĐT quy định về Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (quy đổi tương đương sang một số chứng chỉ ngoại ngữ khác theo Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 2 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
- Kỹ năng sử dụng tin học: Sử dụng thành thạo phần mềm tin học văn phòng
5. Yêu cầu về thái độ
Sinh viên sau khi tốt nghiệp phải đạt được các chuẩn về thái độ như sau:
- Có ý thức công dân, chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước;
- Có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức phấn đấu vươn lên trở thành nhà quản trị khách sạn giỏi, hoàn thành tốt các trách nhiệm công dân;
- Có trách nhiệm đối với công việc, đáp ứng các chuẩn mực đạo đức của nhà quản trị khách sạn, có tác phong làm việc khoa học, thái độ làm việc đúng mực;
- Có khả năng cập nhật, phát triển và vận dụng các kiến thức quản trị khách sạn hiện đại, sáng tạo, linh hoạt trong công việc.
6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
Sinh viên tốt nghiệp và đạt chuẩn đầu ra ngành, chuyên ngành Quản trị khách sạn có thể làm việc tại các bộ phận, doanh nghiệp như sau:
6.1. Làm việc phù hợp và tốt ở các bộ phận sau của doanh nghiệp
- Bộ phận hoạch định chiến lược, chính sách và kế hoạch kinh doanh;
- Bộ phận quản trị dự án kinh doanh khách sạn ;
- Bộ phận quản trị nhân lực doanh nghiệp khách sạn ;
- Bộ phận quản trị tác nghiệp doanh nghiệp khách sạn ;
- Bộ phận quản trị khách hàng và marketing khách sạn ;
- Bộ phận quản trị chất lượng dịch vụ khách sạn
6.2. Các loại hình và tổ chức doanh nghiệp có khả năng và cơ hội làm việc phù hợp
Có khả năng và cơ hội làm việc phù hợp ở các loại hình và tổ chức doanh nghiệp khác: Các loại hình doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ hành, thương mại hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và sở hữu trí tuệ; các bộ phận quản trị và hoạt động thương mại ở các loại hình doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh; các bộ phận R & D ở các tổ chức kinh tế, tổ chức phi lợi nhuận, các viện nghiên cứu, các trường trung học, cao đẳng, đại học; các bộ phận có liên quan đến quản lý thị trường và thương mại ở các cơ quan quản lý nhà nước các cấp.
7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
Trên nền tảng các kiến thức và kỹ năng đã được trang bị, sinh viên ngành Quản trị khách sạn sau khi tốt nghiệp có khả năng:
- Tự nghiên cứu, học tập, bổ sung các tri thức và kỹ năng còn thiếu nhằm đáp ứng với yêu cầu của vị trí công tác và quy hoạch phát triển nhân sự ở đơn vị công tác cụ thể.
- Sinh viên có khả năng tiếp tục học tập ở bậc cao hơn (Thạc sĩ, Tiến sĩ) ngành Quản trị kinh doanh và Thương mại.
8. Chương trình, tài liệu, chuẩn đầu ra đã tham khảo
8.1. Trong nước
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (2012),Chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn.
Viện Đại học mở Hà Nội (2012), Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh (Du dịch).
Đại học Quốc gia Hà Nội (2010), Hướng dẫn xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra ở Đại học Quốc gia Hà Nội.
8.2. Ngoài nước
Buisiness & Hotel Management School Lucerne - Switzeland (B.H.M.S - 2012) - BA Dergree Hospitality Management Program.
Queen Margaret University - UK (2011), Hospitality and Tourism Management Program.
School of Hotel Switzeland (IHTTI - 2012), Bachelor Programme in Hospitality and Design Management.
The University of Queensland Australia (2012), Bachelor of International Hotel and Tourism Management (BIHTM) - Hotel management Program.
Prepared by Dr. Natasha Kenny and Dr. Serge Desmarais - (2011), A Guide to Developing and Assessing Learning Outcomes at the University of Guelph
Vancouver Island University (2013), Teacher Education Program Outcomes /TRB Standards.

    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH
CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

1. Tên chuyên ngành đào tạo
Tiếng Việt: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Tiếng Anh: Tourism Services & Tour Management
2. Trình độ đào tạo: Đại học
3. Yêu cầu về kiến thức
Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đạt chuẩn về kiến thức giáo dục đại cương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên - xã hội. Có đủ kiến thức về lý luận chính trị, kinh tế xã hội và kiến thức của ngành và chuyên ngành đào tạo, cụ thể như sau:
- Đảm bảo nền kiến thức giáo dục đại cương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với ngành Quản trị khách sạn, bao gồm:Nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam; Pháp luật đại cương, Toán cao cấp, Lý thuyết xác suất và thống kê toán và Phương pháp nghiên cứu khoa học;
- Có kiến thức đủ rộng về nền kinh tế, kinh doanh và quản lý, bao gồm: Kinh tế thương mại đại cương, Xã hội học đại cương, Kinh tế môi trường, Kinh tế vi mô; Kinh tế vĩ mô, Marketing căn bản, Nguyên lý kế toán, Quản trị học, Thương mại điện tử căn bản, Nguyên lý thống kê, Nhập môn tài chính tiền tệ, Cơ sở văn hóa Việt Nam, An toàn - vệ sinh lao động;
- Nắm vững kiến thức chuyên sâu và thực tiễn về Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, bao gồm: Quản trị dịch vụ, Tổng quan du lịch, Tài nguyên du lịch, Văn hóa du lịch, Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị chất lượng dịch vụ, Quản trị sự kiện, Marketing du lịch, Kinh tế du lịch, Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp lữ hành, Hướng dẫn du lịch, Quản lý điểm đến du lịch, Du lịch bền vững, Quản trị nhân lực căn bản, Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu, Quản trị thương hiệu và Luật kinh tế;
- Có kiến thức bổ trợ và phát triển sang các ngành đào tạo khác thuộc khối ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý, bao gồm: Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp khách sạn, Tâm lý quản trị kinh doanh, Quản trị tài chính, Quản trị chiến lược, Thị trường chứng khoán và Kiểm toán căn bản.
4. Yêu cầu về kỹ năng
Sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn các kỹ năng chung căn bản của ngành và kỹ năng chuyên sâu của chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, bao gồm:
4.1. Kỹ năng cứng
- Lập luận và giải quyết vấn đề kinh tế, kinh doanh và quản lý
- Nghiên cứu và khám phá tri thức về quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
- Tư duy theo hệ thống
- Hình thành ý tưởng quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
- Thiết kế dự án/phương án kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ hành
- Triển khai, vận hành dự án/phương án kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ hành
- Đánh giá dự án/phương án kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ hành
4.2. Kỹ năng mềm
- Kỹ năng làm việc theo nhóm
- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng thu thập, xử lý thông tin để giải quyết vấn đề trong kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ hành
- Kỹ năng tiếng Anh: Kỹ năng ngoại ngữ: Sinh viên sau khi tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh tương đương Bậc 3 theo Thông tư 01/2014/TT-BGD&ĐT quy định về Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (quy đổi tương đương sang một số chứng chỉ ngoại ngữ khác theo Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 2 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
- Kỹ năng sử dụng tin học: Sử dụng thành thạo phần mềm tin học văn phòng
5. Yêu cầu về thái độ
Sinh viên tốt nghiệp phải đạt chuẩn về thái độ, hành vi sau:
- Có phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp và trách nhiệm công dân
- Có trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và thái độ phục vụ tốt
- Có khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc
6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
Sinh viên tốt nghiệp và đạt chuẩn đầu ra ngành, chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có thể làm việc tại các bộ phận, doanh nghiệp như sau:
6.1. Làm việc phù hợp và tốt ở các bộ phận sau của doanh nghiệp
- Bộ phận hoạch định chiến lược, chính sách và kế hoạch kinh doanh
- Bộ phận quản trị dự án kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ hành
- Bộ phận quản trị nhân lực doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ hành
- Bộ phận quản trị tác nghiệp doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ hành
- Bộ phận quản trị khách hàng và marketing dịch vụ du lịch và lữ hành
- Bộ phận quản trị chất lượng dịch vụ du lịch và lữ hành
6.2. Các loại hình và tổ chức doanh nghiệp có khả năng và cơ hội làm việc phù hợp
Có khả năng và cơ hội làm việc phù hợp ở các loại hình và tổ chức doanh nghiệp khác: Các loại hình doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ khách sạn, thương mại hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và sở hữu trí tuệ; các bộ phận quản trị và hoạt động thương mại ở các loại hình doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh; các bộ phận R & D ở các tổ chức kinh tế, tổ chức phi lợi nhuận, các viện nghiên cứu, các trường trung học, cao đẳng, đại học; các bộ phận có liên quan đến quản lý thị trường và thương mại ở các cơ quan quản lý nhà nước các cấp.
7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
Trên nền tảng các kiến thức và kỹ năng đã được trang bị, sinh viên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành sau khi tốt nghiệp có khả năng:
- Tự nghiên cứu, học tập, bổ sung các tri thức và kỹ năng còn thiếu nhằm đáp ứng với yêu cầu của vị trí công tác và quy hoạch phát triển nhân sự ở đơn vị công tác cụ thể.
- Sinh viên có khả năng tiếp tục học tập ở bậc cao hơn (Thạc sĩ, Tiến sĩ) ngành Quản trị kinh doanh và Thương mại.
8. Chương trình, tài liệu, chuẩn đầu ra đã tham khảo
8. 1. Trong nước
- Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (2012), Chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn.
- Viện Đại học mở Hà Nội (2012), Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh (Du dịch).
- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội (2011), Chuẩn đầu ra ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.
- Trường Đại học Nha Trang (2011), Chuẩn đầu ra ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.
8.2. Ngoài nước
- Buisiness & Hotel Management School Lucerne - Switzeland (B.H.M.S - 2012) - BA Dergree Hospitality Management Program.
- Queen Margaret University - UK (2011), Hospitality and Tourism Management Program.
- School of Hotel Switzeland (IHTTI - 2012), Bachelor Programme in Hospitality and Design Management.
- The University of Queensland Australia (2012), Bachelor of International Hotel and Tourism Management (BIHTM) - Hotel management Program.
- Vancouver Island University (2012), Business & Management Programs - Bachelor of Tourism Management.
- Prepared by Dr. Natasha Kenny and Dr. Serge Desmarais - (2011), A Guide to Developing and Assessing Learning Outcomes at the University of Guelph
- Vancouver Island University (2013), Teacher Education Program Outcomes /TRB Standards.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây